Tavshedspligt, diskretion, regler og etik

Jeg har som psykolog tavshedspligt ligesom din læge. Jeg arbejder indenfor Dansk Psykolognævns og Dansk Psykolog Forenings samt Regionenes rammer og regler for psykologer.

Videregivelse af informationer og samtykke

Ved evt. skrivelse til Kommune, læge etc. indhenter psykologen mundtlig eller skriftlig samtykke fra patienten. Videregivelse uden patientens samtykke kan dog finde sted, hvis det er nødvendigt af hensyn til et aktuielt behandlingsforløb for patienten, og at videregivelse sker under hensyntagen til patientens interresse og behov. Det skal understreges, at det i sådanne tilfælde er de nødvendige oplysninger, der kan videregives jvnf. Sundhedslovens paragraf 41-48.

Psykologen skal efter modtagelse af samtykke informere om, hvilke oplysninger der videregives.

Generel og udvidet underretningspligt

Alle offentlige ansatte har pligt til at underrette Kommunen, hvis eller når de i deres arbejde bliver bekendt med forhold for et barn under 18 år, som udsættes for vanrøgt, nedsættende behandling eller lever under forhold, som kan bringe barnets sundhed eller udvikling i fare.

Utilsigtede hændelser

Hvis noget evt. går galt i sundhedsvæsenet, taler man om en utilsigtet hændelse, dvs. noget som diagnostisk, behandlingsmæssigt eller plejemæssigt kan være til skade for patienten. Behandleren skal hvis dette sker indrapportere en sådan hændelse til Styrelsen for Patientsikkerhed. Patienten har ligeledes mulighed for at indrapportere en utilsigtet hændelse.

Formålet med rapportering af en utilsigtet hændelse er ikke at klage, men en medvirken til læring.

Dette kan gøres på:/https:/stps.dk/da/laering/utilsigtede haendelser/

Alle Sundhedsfaglige - også psykologer i privat praksis - skal indrapportere utilsigtede hændelser. Det er en pligt at følge Sundhedslovens kapitel 61.

Klage- og erstatningsmuligheder

En autoriseret psykolog har pligt til i henhold til paragraf 23 og 45 i Lov om klage- erstatningsadgang indenfor sundhedsvæsenet, at informere en evt. skadelidt om rettigheder desangående, og evt. bistå med skrivelse til Styrelsen for Patientklager, Sundhedsvæsenets Diciplinærnævn, Det Regionale Samarbejdsudvalg for psykologer i Regionen.


Østerbrogade 2, 2.Th
9400 Nørresundby
Tlf: 20 14 01 42
brittamunkholm@hotmail.com
© 2018 by Psykolog Britta Munkholm · All rights reserved.

Programmeret og hosted af nordicweb